תקנון אתר

תנאים ואחריות

אחריות

חברת טל תעופה בע"מ (להלן: "טל תעופה") פועלת כמתווכת בלבד בין חברות התעופה ,בתי המלון, המלונאים, מפעילי הטיולים, חברות השכרת רכב וגורמי התיירות אשר שרותיהם מוצעים באתר זה לבין המזמינים. כל הזמנה כפופה לתנאים ומגבלות הנקבעות על ידי ספקי השירותים בחו"ל. לפיכך, אין טל תעופה מקבלת על עצמה כל אחריות בכל הקשור: למחירים, לטיב השירותים ולביצועם.

במידה ולמזמין יש בקשות מיוחדות כגון הגעה מאוחרת למלון, עליו להעבירן בכתב ל"טל תעופה".

אנו נשתדל להעביר בקשות מיוחדות אל ספקי השירותים ואולם, "טל תעופה" אינה מתחייבת לספקם. במידה ולא סופקו, לא יחשב הדבר לאי קיום הסכם בין הצדדים.

הזמנת שירותים עפ"י אתר זה מהווה הסכמה לתנאים המפורטים לעיל ולהלן.

טיסות

הטיסות מבוצעות באחריות בלעדית של חברות התעופה.

האחריות בגין עיכובים, שינויים, ביטולים, ואובדן כבודה הנה על פי הדין, על המוביל התעופתי. המסלול וזמני הטיסות, נמצאים באחריותן הבלעדית של חברות התעופה וייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות אף ללא הודעה מוקדמת.

מועדי טיסות ונתיביהן ו/או נחיתות הביניים ניתנים על ידי המוביל, כולל נחיתות ביניים בלתי מתוכננות. על הנוסע מוטלת החובה לוודא את מועדי הטיסות ונתיביהן בעת ביצוע ההזמנה, בעת קבלת כרטיס הטיסה ובעת אשרור הטיסה חזרה.

הטיסות המוצעות על ידי "טל תעופה" מוצעות ומתקבלות בתנאי מפורש שהפרטים המוזכרים בהם ניתנים לשינויים על ידי חברות התעופה ו/או על ידי כל גוף אחר.

והיה ויגרם לנוסע הפסד לינה או כל הוצאה אחרת לא תישא "טל תעופה" בהוצאות שיגרמו לנוסע.

טיסות שכר מבוצעות בכפוף לתקנות טיסות שכר: "רישוי שרותי תעופה (טיסות שכר) התשמ"ב 1982"

יש לבדוק מבעוד מועד את תנאי כרטיס הטיסה. 

שינוי הזמנה או ביטולה

ביטול הזמנה בכל עת לאחר אישורה יחייב את המזמין בתשלום דמי ביטול, כאשר גובה דמי הביטול משתנה בהתאם לסוג הטיול או החופשה שהוזמנו, על פי המועד בו יבוטלו ובכפוף לכל דין. בנוסף על כך, עשויים לחול דמי ביטול נוספים אשר יגבו ע"י ספקי השירותים השונים בחו"ל.

יצוין כי, במקרים מסוימים יגבו דמי הביטול בגובה מאה אחוזים ממחיר ההזמנה (לדוגמא - הזמנת הפלגה או שרותי קרקע באלסקה כרוכים בתנאי תשלום קשיחים יותר בהשוואה להזמנות אחרות).

על ההזמנות חלים דמי ביטול/שינוי בהתאם לספקי התיירות השונים.

ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.

חשוב לדעת: לא ניתן לבטל עסקאות בגין מכירה של שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי,

אם חלפו 14 ימים ממועד עשיית העיסקה או אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך

שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה;

אם בכל זאת בחרתם לבטל הזמנה, עליכם לפנות בכתב למשרדי החברה

תאריך הביטול/שינוי הקובע יהיה תאריך קבלת המכתב/פקס במשרדי החברה

במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.

תהא החברה רשאית לבטל עסקה:

א. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

ב. במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת.

כוח עליון

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, "טל תעופה" תהיה פטורה מאחריות כלפי המזמינים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בתוכנית הטיול או החופשה בכל פרק זמן אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מכוח עליון - לרבות פגעי מזג אוויר (רעידות אדמה, שטפונות, סופות, התפרצויות געשיות וכו'), פעילויות מלחמתיות (קרבות, מרי אזרחי), הפרות סדר ציבוריות (שביתות, סגר, הפגנות, מעצרים וכו'), שריפות, תקלות טכניות או כל פעולה של כוח עליון שלא ניתן לחזות מראש.

אשרות כניסה ,דרכונים וחיסונים

"טל תעופה" אינה אחראית על תוקף דרכונים ואשרות כניסה ולא תישא בהוצאות כספיות שתיגרמנה בגין שימוש בדרכון שאינו בתוקף ו/או באשרות כניסה בלתי תקינות המונעות את כניסת המזמין ליעד כלשהו. באחריות המזמין להצטייד בחיסונים המומלצים ע"י משרד הבריאות ליעדי הנסיעה השונים וכן להתעדכן בכל הקשור למידע הבריאותי

העדכני והרלוונטי אל היעד /ים אליהם נוסעים בלשכת הבריאות המחוזית באזור מגוריו של הנוסע:

www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=73&catid=605&pageid=3448 

אזהרות מסע

באחריות סוכני הנסיעות להפנות את לקוחותיהם  לאתר משרד החוץ על מנת להתעדכן בכל הקשור לאזהרות מסע של הלוט"ר טרם הנסיעה: www.mfa.gov.il/MFAHeb

כרטיסי טיסה

אישרור טיסות מוזמנות - באחריות הסוכן, כולל להיות ערים לשינויים של הרגע האחרון. יש להתייצב בשדה התעופה לפחות 3 שעות טרם מועד ההמראה על מנת להבטיח השתתפות בטיסות.

הנוסע מאשר ומצהיר כי ידוע לו שבכל תביעה שתוגש נגד "טל תעופה", לא תהיה "טל תעופה" אחראית על תקלות ועיכובים בטיסות העלולים לשבש את המשכם השוטף של החופשה או הטיול.

שינויים במסלול-  לא ניתן לערוך כל שינויים בטיסות לאחר היציאה מן הארץ, אלא בתיאום במקום בחו"ל עם חברות התעופה. חברות תעופה רבות אינן מאפשרות שינוי תאריכי טיסה או שהן מאפשרות זאת בתוספת תשלום, קנס  ו / או דמי ביטול. דמי השינוי או הקנסות בגין שינויים ייגבו באופן ישיר מהנוסע בחו"ל ע"י חברות התעופה ואין עניין זה באחריותה של "טל תעופה".

מבצעים מיוחדים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות/ לבטל כל מבצע המתפרסם באתר ללא כל הודעה מוקדמת.

יצויין, כי הכוונה בדרך כלל למבצעים עונתיים המוגבלים בזמן ומוצעים במחירים מוזלים במיוחד.

אין כפל מבצעים. ט.ל.ח

ביטוחים

"טל תעופה" ממליצה על רכישת פוליסת ביטוח בריאות, מטען ודמי ביטול. "טל תעופה" אינה ולא תהיה אחראית לנזקים אשר יגרמו למזמין כתוצאה מתאונה, מחלה, רשלנות, נזק למטען (ישיר/עקיף) העלול להיגרם במהלך הטיול/החופשה לרבות עקב מעשי אלימות, איבה, גניבה, אובדן וכדומה. מובהר בזאת כי, במידה והמזמין יחליט להפסיק את טיולו או חופשתו ולהקדים את חזרתו ארצה, לרבות עקב אחד או יותר מהאירועים שצויינו לעיל, יהיה זה באחריותו הבלעדית של המזמין לדאוג לחזרתו, על כל המשתמע מכך, וזאת מבלי ש"טל תעופה" תהיה אחראית או מעורבת בזאת בדרך כלשהי.

שערי מטבע

השער לתשלום בגין השרותים הנרכשים הוא שער "המחאות והעברות" גבוה של המטבע בו נקוב השרות הנרכש וצמוד לשער מטבע זה.

מטען

בחלק מן הטיסות קיימת מגבלה באשר למשקל המטען הנלווה לנוסע. יש לבדוק לפני היציאה לטיול את המשקל המקסימלי המותר. באחריות סוכן הנסיעות.

סמכות מקומית

אם וככל שיידרש, הסמכות המקומית הבלעדית בנוגע לבירור כל מחלוקת ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעות להזמנת שרותי תיירות של "טל תעופה" מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו.

מועדים ושעות הפעילות - מענה אנושי

מועדי הפעילות לקבלת הזמנות, בקשות מידע, ביטולים ושינויים וכיוצ"ב הינם: ימים א' - ה' משעה 09:00 ועד 17:00, למעט ימי שבתון, שישי, שבת וחג. 

פרטי התקשרות

טלפון - 037952144